مقدمات رفتن روحانی از پاستور توسط تندروها کلید خورد

 

 

مهرداد شاکری 

پیش بینی حسین الله کرم: شاید روحانی قبل از ۱۴۰۰ از پاستور برود

هر چند حرف های حسین الله کرم را نمی شود زیادی جدی گرفت

اما سخن ایشان در مورد خروج روحانی از پاستور

قبل از ۱۴۰۰ می تواند یک نشانه و زنگ خطر باشد

اصول گراها و حاکمیت و تندروها

که شرایط فعلی کشور ماحصل ۳۰ سال بی تدبیری و بی لیاقتی و فساد آن هاست

برای توجیه شرایط فعلی از بعد داخلی و خارجی

به دنبال یک مقصر بیرون از حلقه خودشان می باشند

آقای روحانی چوب حاکمیت را خورد

و همه چیز به پای ایشان نوشته شد

حاکمیت برای بقای چندسال بیشتر خود به دنبال یک قربانی می گردد

روحانی تمام شرایط قربانی شدن را دارد

منتهی بدون اقناع افکار عمومی

قربانی کردن روحانی می تواند تبدیل به پاشنه آشیل حاکمیت گردد

حاکمیت که تمام امکانات کشور را در اختیار دارد

سعی خواهد کرد با قدرت رسانه ای بزرگی که در اختیار دارد

اذهان عمومی را برای قربانی شدن روحانی طی چند ماه آینده آماده نماید

روحانی اگر اسیر بازی تندروها و حاکمیت نشده بود

و حقایق را با مردم در میان گذاشته بود

هرگز قربانی نمی شد

هرچند هنوز هم دیر نیست

روحانی با پیوستن دوباره به مردم

می تواند از خود چهره ای ماندگار

در تاریخ ایران بسازد

و تاریخ به شجاعت و وطن پرستی وی گواه خواهد بود