⏯ یک نمونه از صدهاهزار دانش‌آموز کرمان و سیستان و هرمزگان و کردستان که در چنین مدارسی درس میخوانند

یک نمونه از صدهاهزار دانش‌آموز کرمان و سیستان و هرمزگان و کردستان که در چنین مدارسی درس میخوانند

برای دیدن برنامه های تلویزیون نگام در کانال یوتیوبی زیرعضو شوید

👇👇👇