مجلس سنا و مجلس نمایندگان و سرنوشت ایران

 

 

سهراب سهیلی 

انتخابات مجلس نمایندگان و سنا در حالی در امریکا برگزار شد

که دموکرات ها اکثریت آرا را در مجلس نمایندگان به دست آوردند

اما آنها در برابر رقیب جمهوری خواه خود در مجلس سنا شکست خوردند.

جمهوری خواهان توانستند اکثریت آرا را در مجلس سنا به دست بیاورند

که ترامپ در واکنش به آن گفت:

امشب شبی بزرگ برای امریکاست.

از ۴۳۵ کرسی کنگره ۲۲۶ رای از آن دموکرات ها و ۲۰۶ کرسی از آن جمهوری خوهان شد.

همچنین از ۱۰۰ کرسی مجلس سنا

جمهوری خواهان با ۵۴ کرسی رقیب دموکرات خود را شکست دادند.

در ایران بسیاری پیروزی دمکرات ها را در مجلس نمایندگان نشانه افول ترامپ دانستند.

اما واقعیت این است که مجلس سنا که اکثریت جمهوری خواهان را دارد

از دونالد ترامپ حمایت می کند

پس سناتور های دموکرات برای استیضاح ترامپ

به رای جمهوری خواهان نیاز دارند

که با این انتخابات این خواب تعبیر نشد.

اما کنگره نیز تعداد قابل توجهی از جمهوری خواهان را در خود می بیند

که این اتفاق خوبی برای اوباما و یارانش نخواهد بود.

گذشته از این، بسیاری از دموکراتها بیشتر به سیاست داخلی رئیس جمهور نقد دارند

تا به سیاست خارجی او.

اتفاقی که اصلا خوشایند مقامات جمهوری اسلامی نیست.

بی دلیل نیست که ترامپ این انتخابات را شبی بزرگ برای امریکا و حزبش دانسته است

او دیگر می تواند با خیال راحت به اهداف خود برسد.

بهترین راهکار در موقعیت کنونی برای ایران این است

که هیچ بهانه ای به غربی ها در عدم حمایت از ایران ندهند.

که متاسفانه کوته فکری برخی از نهاد ها آنقدر زیاد است

که هنوز حمایت تمام قد اروپا از ایران را قدر ندانسته اند.

اروپا اکنون در حال مبارزه بر علیه تفکرات دست راستی در اروپا است؛

اندیشه ای که ادامه دهنده سیاست خارجی دونالد ترامپ خواهد بود.

اکنون خروج امریکا از برجام بهترین بهانه برای اروپاست

تا عواقب این خیزش دست راستی را به مردمانش بفهماند.

اما اگر در داخل به این مهم پی نبرند

هم پیروزی دولت روحانی از بین می رود

و هم امید اروپا به ایران.