برداشتن نظارت استصوابی شورای نگهبان ضرورتی انکارناپذیر!

 

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه

 

سهراب سهیلی

 

عباس کدخدایی که قریب دو دهه است که به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان فعالیت می کند

در اظهار نظری جدید از ضرورت اصلاح قانون انتخابات سخن می گوید.

اصلاح قانون انتخابات در نگاه اول بسیار عالی به نظر می رسد؛

اینکه شایسته سالاری و تخصص را

به عنوان دو فاکتور اصلی انتخاب شخص در نظر بگیرند،

به نظر کاریست کارستان!

اما و صد اما،

سوال اینجاست که شایسته سالاری توسط چه کسی؟

چه کسی تعیین می کند که شایسته سالاری چیست؟

چه کسی حکم می دهد که تخصص باید شرط حضور یک شخص در عرصه انتخابات باشد؟

اگر با نگاهی نظارتی به اصلاح قانون مبادرت ورزیم

که بر همان راه گذشته رفته ایم.

قانون اگر قانون است

باید شامل همه قشرها شود

نه اینکه شامل یک نفر باشد

اما دیگری مشمول همان قانون واحد قرار نگیرد!

کدخدایی عضو حقوق دان شورای نگهبان به همراه سایر اعضا شورا

بسیاری از اصلاح طلبان را در انتخابات مجلس سال ۱۳۹۴ حذف کرد،

اکنون از ضرورت اصلاح قانون انتخابات سخن می گوید.

می گویند چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.

اگر تغییر و اصلاحی قرار است صورت گیرد

آن نظارت استصوابی مخرب را اصلاح کنید؛

با اصلاح این سایر قوانین نیز اصلاح می شوند!