صادرات زغال به نام ایران به کام گروه الشباب و القاعده

 

 

سهراب سهیلی

 

 

گروه الشباب وابسته به القاعده

صاحب یک باند بزرگ صادرات زغال به کشورهای مختلف جهان است.

این گروه تروریستی که توسط سازمان ملل تحت تحریم است

به گزارش خود سازمات ملل به درآمد زایی خود از راه صادرات زغال ادامه می دهد.

ایران شاهراه صادرات زغال گروه الشباب.

به گزارش سازمان ملل، زغال های تولید شده توسط این گروه

به بنادر ایران به صورت قاچاق وارد می شوند

و در آن جا به نام ایران به دبی صادر می شوند،

اما سود حاصل از فروش به جیب گروه الشباب می رود.

اگر رابطه حاکمان کشور با گروه الشباب وابسته به القاعده صحیح باشد

رابطه مخفیانه حاکمان به طور اعم و سپاه پاسداران به طور اخص با القاعده به واقعیت نزدیکتر می شود.

اکنون حاکمیت کشور در معرض اتهام بسیار حیاتی است

که اگر صحیح باشد،

می تواند وضعیت اقتصادی که به مدد برجام شکل گرفته است را تحت الشعاع قرار دهد.