افغان ها در حال فرار از ایران /مهرداد شاکری

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ با تشدید وضعیت نابسامان اقتصادی

و افزایش هزینه های زندگی

و تورم شدید و کم شدن ارزش پول ایران

زندگی و کار در ایران

دیگر برای افغان های مهاجر به ایران بازده اقتصادی ندارد

فرار ۸۰۰ هزار نفر از اتباع کشور افغانستان که بیش از دو دهه

در ایران زندگی کرده اند

به خوبی بیان گر وضعیت خراب اقتصادی ایران می باشد

ایران که روزی بهشت افغان ها محسوب می شد

به کابوس و جهنم افغان ها تبدیل شده است

جهنمی که روزانه ۳۰۰۰ نفر از آن فرار می کنند

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما